مربی وتران

تومان 59/000

فعال بودن این مربی در بازی باعث دریافت ۳۵ درصد طرفدار بیشتر ، گرفتن حدود 1 تا 30 دلار به ازای زدن هر گل در بازی ها و بازگشت ۵ درصد از سکه های از دست داده در بازی باخته می گردد

مربی وتران ساکر استار
مربی وتران

تومان 59/000